ΠΟΛIΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR)

 ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   

Η Ackermann Hellas IKE έχοντας επίγνωση της σημασίας της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων των πελατών της, των συνεργατών της, των υπαλλήλων της και όλων των θεμάτων προσωπικών δεδομένων σε όλο τον κόσμο. καταβάλλουμε συνεχείς προσπάθειες για να διασφαλίσουμε και να αναπτύξουμε περαιτέρω την προστασία των προσωπικών δεδομένων, να υπερβούμε τις ελάχιστες απαιτήσεις που θέτουν οι νομικοί κανονισμοί, εφαρμόζοντας με συνέπεια διαφανείς κανόνες επιβολής. Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι να ενημερώσουμε το κοινό σχετικά με τις διαδικασίες και με ποιους τρόπους θα γίνεται η επεξεργασία και η χρήση των προσωπικών δεδομένων με ηλεκτρονικά ή άλλα μέσα.

Το βασικό πεδίο προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικότητας περιγράφεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου , για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα , την ελεύθερη κυκλοφορία τους και συμπληρώνονται από τους ισχύοντες νόμους,  κατευθυντήριες γραμμές και κανονισμούς που εκδίδει η Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων αλλά και από τους εσωτερικούς κανόνες της εταιρείας.

 

Ποια Προσωπικά σας Δεδομένα επεξεργαζόμαστε και για ποιους σκοπούς;

Προσωπικά δεδομένα θεωρούνται στοιχεία ταυτοποίησης όπως όνομα, επώνυμο, ιδιότητα, αριθμοί πιστοποιητικών, ημερομηνία γέννησης, τόπος διαμονής, αριθμός φορολογικού μητρώου καθώς και στοιχεία επικοινωνίας όπως διεύθυνση διαμονής, αριθμός τηλεφώνου, φαξ και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η εταιρεία μας, σύμφωνα με την αρχή της ελαχιστοποίησης των προσωπικών δεδομένων, εφαρμόζει σταδιακά κανόνες για την επεξεργασία μόνο εκείνων που παρέχονται, πέρα από τη νομική ρύθμιση, με τη συγκατάθεσή σας. Εάν, παρόλα αυτά, αποφασίσετε να διακόψουμε την επεξεργασία ή να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να τα κάνετε γραπτώς στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Δεσμευόμαστε ότι η διαγραφή θα γίνει εντός ενός μήνα, εκτός εάν υπάρχει άλλη νομική απαίτηση.

 

Σε ποιον μπορεί να παρέχονται τα δεδομένα;

Δεν θα κοινοποιήσουμε τα δεδομένα σας σε τρίτους στο μέλλον χωρίς να ειδοποιηθείτε. Αν αυτό συμβεί, τα τρίτα μέρη δεσμεύονται από συμφωνία συμμόρφωσης για την προστασία των δεδομένων αυτών. Σε διεθνές επίπεδο, η εταιρεία μας μπορεί να μοιράζεται προσωπικά δεδομένα σε συνεργασία με τρίτους μόνο αν αυτοί δεσμεύονται από σχετικό μνημόνιο συμμόρφωσης σχετικά με την προστασία δεδομένων σεβόμενοι το GDPR. Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να υπάρχει νομική υποχρέωση παραχώρησης προσωπικών δεδομένων στις δημόσιες αρχές. Ακόμη και σε τέτοιες περιπτώσεις, θα ζητηθεί ολόκληρη τεκμηρίωση για την προστασία των συμφερόντων σας.

 

Πώς εγγυόμαστε την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων;

Όλα τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία και φυλάσσονται με ασφάλεια για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν. Θα τηρήσουμε τις δεσμεύσεις μας και θα προστατεύσουμε τα δικαιώματά σας σύμφωνα με το GDPR για όλη την περίοδο. Χρησιμοποιούμε σύγχρονες τεχνικές πληροφορικής ικανές να προστατεύσουν τα προσωπικά σας δεδομένα αποφεύγοντας την καταστροφή τους, αλλοίωση, απώλεια, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή επεξεργασία ή άλλη κακή χρήση.

top