ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Η Ackermann Hellas ΙΚΕ διαθέτει και εφαρμόζει ένα δομημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2015 και της Υπουργικής Απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ/1348/2004, περί Ορθής Πρακτικής Διανομής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων (Notified Body: DQS Medizinprodukte GmbH, 0297)

ISO 9001 : 2015 GR

ISO 9001 : 2015 ENG

ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ/1348/2004

 

 

 

top